skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Computation and the Humanities: Towards an Oral History of Digital Humanities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computation and the Humanities: Towards an Oral History of Digital Humanities

Nyhan, Julianne ; Flinn, Andrew

Springer Science & Business Media B.V.

Series ISSN: 2195-9056 ; ISBN: 978-3-319-20169-6 ; E-ISBN: 978-3-319-20170-2 ; DOI: 10.1007/978-3-319-20170-2

Toàn văn sẵn có

2
Computation and the Humanities: Towards an Oral History of Digital Humanities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computation and the Humanities: Towards an Oral History of Digital Humanities

Julianne Nyhan ; Andrew Flinn

DOAB (OAPEN Foundation)

ISBN: 9783319201696 ; ISBN: 9783319201702

Toàn văn sẵn có

3
Computation and the Humanities: Towards an Oral History of Digital Humanities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computation and the Humanities: Towards an Oral History of Digital Humanities

Nyhan, Julianne ; Flinn, Andrew

OAPEN Library

ISBN: 9783319201696 ; ISBN: 9783319201702

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...