skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

visPIG - A Web Tool for Producing Multi-Region, Multi-Track, Multi-Scale Plots of Genetic Data

Scales, Matthew ; Jäger, Roland ; Migliorini, Gabriele ; Houlston, Richard ; Henrion, Marc

PLoS One, Sep 2014, Vol.9(9), p.e107497 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0107497

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

visPIG - A Web Tool for Producing Multi-Region, Multi-Track, Multi-Scale Plots of Genetic Data.(Research Article)

Scales, Matthew ; Jager, Roland ; Migliorini, Gabriele ; Houlston, Richard S. ; Henrion, Marc Y. R.

PLoS ONE, Sept 10, 2014, Vol.9(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

visPIG - A Web Tool for Producing Multi-Region, Multi-Track, Multi-Scale Plots of Genetic Data (visPIG - A Tool for Multi-Region, -Track and -Scale Genetic Plots)

Scales, Matthew ; Jäger, Roland ; Migliorini, Gabriele ; Houlston, Richard S ; Henrion, Marc Y. R; Zwick, Michael Edward (Editor)

2014, Vol.9(9), p.e107497 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0107497

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

visPIG - A Web Tool for Producing Multi-Region, Multi-Track, Multi-Scale Plots of Genetic Data

Scales, Matthew ; Jäger, Roland ; Migliorini, Gabriele ; Houlston, Richard S ; Henrion, Marc Y. R; Zwick, Michael Edward (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(9) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0107497 ; PMCID: 4160258 ; PMID: 25208325

Toàn văn sẵn có

5
visPIG - A Web Tool for Producing Multi-Region, Multi-Track, Multi-Scale Plots of Genetic Data
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

visPIG - A Web Tool for Producing Multi-Region, Multi-Track, Multi-Scale Plots of Genetic Data

Scales, Matthew ; Jäger, Roland ; Migliorini, Gabriele ; Houlston, Richard S. ; Henrion, Marc Y. R.; Zwick, Michael Edward

PLoS ONE, 9/10/2014, Vol.9(9), p.e107497 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0107497

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

visPIG--a web tool for producing multi-region, multi-track, multi-scale plots of genetic data

Scales, Matthew ; Jäger, Roland ; Migliorini, Gabriele ; Houlston, Richard S ; Henrion, Marc Y R

PloS one, 2014, Vol.9(9), pp.e107497 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 25208325 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0107497

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

visPIG--a web tool for producing multi-region, multi-track, multi-scale plots of genetic data

Matthew Scales ; Roland Jäger ; Gabriele Migliorini ; Richard S Houlston ; Marc Y R Henrion

PLoS ONE, 01 January 2014, Vol.9(9), p.e107497 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0107497

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...