skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care: cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in Europe and the United States

Aiken, Linda H ; Sermeus, Walter ; Van Den Heede, Koen ; Sloane, Douglas M ; Busse, Reinhard ; Mckee, Martin ; Bruyneel, Luk ; Rafferty, Anne Marie ; Griffiths, Peter ; Moreno-Casbas, Maria Teresa ; Tishelman, Carol ; Scott, Anne ; Brzostek, Tomasz ; Kinnunen, Juha ; Schwendimann, Rene ; Heinen, Maud ; Zikos, Dimitris ; Sjetne, Ingeborg Strømseng ; Smith, Herbert L ; Kutney-Lee, Ann

BMJ : British Medical Journal, 2012, Vol.344 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1756-1833 ; DOI: 10.1136/bmj.e1717 ; PMCID: 3308724 ; PMID: 22434089

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care: cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in Europe and the United States

Aiken, Lh ; Sermeus, W ; Van Den Heede, K ; Sloane, Dm ; Busse, R ; Mckee, M ; Bruyneel, L ; Rafferty, Am ; Griffiths, P ; Moreno - Casbas, Mt ; Tishelman, C ; Scott, A ; Brzostek, T ; Kinnunen, J ; Schwendimann, R ; Heinen, M ; Zikos, D ; Sjetne, Is ; Smith, Hl ; Kutney - Lee, A

Aiken, LH; Sermeus, W; Van den Heede, K; Sloane, DM; Busse, R; McKee, M ; Bruyneel, L; Rafferty, AM; Griffiths, P; Moreno-Casbas, MT; +10 more... (2012) Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care: cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in Europe and the United States. BMJ (Clinical research ed), 344. e1717 [Tạp chí có phản biện]

London School of Hygiene and Tropical Medicine

ISSN: 0959-8138 ; DOI: : 10.1136/bmj.e1717

Toàn văn sẵn có

3
Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care: cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in Europe and the United States
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care: cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in Europe and the United States

Aiken, L. H. ; Sermeus, W. ; Van Den Heede, K. ; Sloane, D. M. ; Busse, R. ; Mckee, M. ; Bruyneel, L. ; Rafferty, A. M. ; Griffiths, P. ; Moreno-Casbas, M. T. ; Tishelman, C. ; Scott, A. ; Brzostek, T. ; Kinnunen, J. ; Schwendimann, R. ; Heinen, M. ; Zikos, D. ; Sjetne, I. S. ; Smith, H. L. ; Kutney-Lee, A.

BMJ, 03/20/2012, Vol.344(mar20 2), pp.e1717-e1717 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.e1717

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care: cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in Europe and the United States

Aiken, Linda H ; Sermeus, Walter ; Van Den Heede, Koen ; Sloane, Douglas M ; Busse, Reinhard ; Mckee, Martin ; Bruyneel, Luk ; Rafferty, Anne Marie ; Griffiths, Peter ; Moreno-Casbas, Maria Teresa ; Tishelman, Carol ; Scott, Anne ; Brzostek, Tomasz ; Kinnunen, Juha ; Schwendimann, Rene ; Heinen, Maud ; Zikos, Dimitris ; Sjetne, Ingeborg Strømseng ; Smith, Herbert L ; Kutney-Lee, Ann

BMJ, 20 March 2012, Vol.344 [Tạp chí có phản biện]

BMJ Journals (BMJ Publishing Group)

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.e1717 ; PMID: 22434089

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care: cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in Europe and the United States

Aiken, Linda H ; Sermeus, Walter ; Van Den Heede, Koen ; Sloane, Douglas M ; Busse, Reinhard ; Mckee, Martin ; Bruyneel, Luk ; Rafferty, Anne Marie ; Griffiths, Peter ; Moreno-Casbas, Maria Teresa ; Tishelman, Carol ; Scott, Anne ; Brzostek, Tomasz ; Kinnunen, Juha ; Schwendimann, Rene ; Heinen, Maud ; Zikos, Dimitris ; Sjetne, Ingeborg Strømseng ; Smith, Herbert L ; Kutney-Lee, Ann

BMJ (Clinical research ed.), 20 March 2012, Vol.344, pp.e1717 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1756-1833 ; PMID: 22434089 Version:1 ; DOI: 10.1136/bmj.e1717

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...