skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A cluster of coregulated genes determines TGF-beta-induced regulatory T-cell (Treg) dysfunction in NOD mice

D'Alise, Anna Morena ; Ergun, Ayla ; Hill, Jonathan A ; Mathis, Diane ; Benoist, Christophe

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 24 May 2011, Vol.108(21), pp.8737-42 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 21543717 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1105364108

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A cluster of coregulated genes determines TGF-β—induced regulatory T-cell (Treg) dysfunction in NOD mice

D'Alise, Anna Morena ; Ergun, Ayla ; Hill, Jonathan A. ; Mathis, Diane ; Benoist, Christophe

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 24 May 2011, Vol.108(21), pp.8737-8742 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A cluster of coregulated genes determines TGF-β—induced regulatory T-cell (Treg) dysfunction in NOD mice

D'Alise, Anna Morena ; Ergun, Ayla ; Hill, Jonathan A. ; Mathis, Diane ; Benoist, Christophe

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 24 May 2011, Vol.108(21), pp.8737-8742 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

4
A cluster of coregulated genes determines TGF- -induced regulatory T-cell (Treg) dysfunction in NOD mice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A cluster of coregulated genes determines TGF- -induced regulatory T-cell (Treg) dysfunction in NOD mice

D'Alise, A. M. ; Ergun, A. ; Hill, J. A. ; Mathis, D. ; Benoist, C.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 05/24/2011, Vol.108(21), pp.8737-8742 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1105364108

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...