skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Max Beerbohm's altered books.(Critical essay)

Davison, Sarah

Textual Cultures, Spring, 2011, Vol.6(1), p.48(28) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1559-2936

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Max Beerbohm's altered books.(Critical essay)

Davison, Sarah

Textual Cultures, Spring, 2011, Vol.6(1), p.48(28) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1559-2936

Toàn văn sẵn có

3
Max Beerbohm's Altered Books
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Max Beerbohm's Altered Books

Davison, Sarah

Textual Cultures: Texts, Contexts, Interpretations, 1 April 2011, Vol.6(1), pp.48-75 [Tạp chí có phản biện]

Current Journals (JSTOR)

ISSN: 15592936 ; E-ISSN: 19337418

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...