skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resource nationalism meets the market: political risk and the value of petroleum reserves

Click, Reid W. ; Weiner, Robert J.

Journal of International Business Studies, June-July, 2010, Vol.41(5), p.783(21) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0047-2506

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resource nationalism meets the market : political risk and the value of petroleum reserves

Click, Reid W; Weiner, Robert J

Journal of international business studies, 2010, Vol.41(5), pp. 783-803 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0047-2506

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resource nationalism meets the market: Political risk and the value of petroleum reserves

Weiner, Robert J

Journal of International Business Studies, June 2010, Vol.41(5), pp.783-803 [Tạp chí có phản biện]

Palgrave Macmillan (IngentaConnect)

ISSN: 0047-2506

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resource nationalism meets the market: Political risk and the value of petroleum reserves

Click, Reid ; Weiner, Robert

Journal of International Business Studies, Jun/Jul 2010, Vol.41(5), pp.783-803 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00472506 ; DOI: 10.1057/jibs.2009.90

Toàn văn sẵn có

5
Resource nationalism meets the market: Political risk and the value of petroleum reserves
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resource nationalism meets the market: Political risk and the value of petroleum reserves

Click, Reid W ; Weiner, Robert J

Journal of International Business Studies, 6/2010, Vol.41(5), pp.783-803 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

ISSN: 0047-2506 ; E-ISSN: 1478-6990 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1057/jibs.2009.90

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resource nationalism meets the market: Political risk and the value of petroleum reserves

Reid W Click ; Robert J Weiner

Journal of International Business Studies, 2009, Vol.41(5), p.783 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group

ISSN: 0047-2506 ; E-ISSN: 1478-6990 ; DOI: 10.1057/jibs.2009.90

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...