skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

{332} detwinning in a multilayered bcc-Ti-10Mo-Fe alloy.(Metals)

Gutierrez-Urrutia, Ivan ; Li, Cheng-Lin ; Tsuchiya, Koichi

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(13), p.7858(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1032-7

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

{332}<113> detwinning in a multilayered bcc-Ti–10Mo–Fe alloy

Gutierrez-Urrutia, Ivan ; Li, Cheng-Lin ; Tsuchiya, Koichi

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(13), pp.7858-7867 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1032-7

Toàn văn sẵn có

3
{332}&lt;113&gt; detwinning in a multilayered bcc-Ti&#8211;10Mo&#8211;Fe alloy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

{332}<113> detwinning in a multilayered bcc-Ti–10Mo–Fe alloy

Gutierrez-Urrutia, Ivan ; Li, Cheng-Lin ; Tsuchiya, Koichi

Journal of Materials Science, 7/2017, Vol.52(13), pp.7858-7867 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-017-1032-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...