skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bibliometria de la sistematica biologica sobre America Latina durante el siglo XX en tres bases de datos mundiales.(Report)

Michan, Layla ; Llorente - Bousquets, Jorge

Revista de Biologia Tropical, June, 2010, Vol.58(2), p.531(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0034-7744

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bibliometria de la sistematica biologica sobre America Latina durante el siglo XX en tres bases de datos mundiales.(Report)

Michan, Layla ; Llorente - Bousquets, Jorge

Revista de Biologia Tropical, June, 2010, Vol.58(2), p.531(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0034-7744

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bibliometría de la sistemática biológica sobre América Latina durante el siglo XX en tres bases de datos mundiales

Michán, Layla ; Llorente-Bousquets, Jorge

Revista de Biología Tropical, 01 June 2010, Vol.58(2), pp.531-545 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 0034-7744

Toàn văn sẵn có

4
Bibliometría de la sistemática biológica sobre América Latina durante el siglo XX en tres bases de datos mundiales
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bibliometría de la sistemática biológica sobre América Latina durante el siglo XX en tres bases de datos mundiales

Michán, Layla ; Llorente-Bousquets, Jorge

Revista de Biología Tropical, 06/01/2010, Vol.58(2) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0034-7744 ; E-ISSN: 2215-2075 ; DOI: http://dx.doi.org/10.15517/rbt.v58i2.5227

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bibliometría de la sistemática biológica sobre América Latina durante el siglo XX en tres bases de datos mundiales

Layla Michán ; Jorge Llorente-Bousquets

Revista de Biología Tropical, 01 June 2010, Vol.58(2), pp.531-545 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0034-7744

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bibliometría de la sistemática biológica sobre América Latina durante el siglo XX en tres bases de datos mundiales

Layla Michán ; Jorge Llorente-Bousquets

Revista de Biología Tropical, 01 June 2010, Vol.58(2), pp.531-545 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0034-7744 ; E-ISSN: 2215-2075

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...