skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emotive concept nouns and motor responses: attraction or repulsion?(Author abstract)(Report)

Freina, Laura ; Baroni, Giulia ; Borghi, Anna M. ; Nicoletti, Roberto

Memory & Cognition, June, 2009, Vol.37(4), p.493(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0090-502X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emotive concept nouns and motor responses: attraction or repulsion?(Author abstract)(Report)

Freina, Laura ; Baroni, Giulia ; Borghi, Anna M. ; Nicoletti, Roberto

Memory & Cognition, June, 2009, Vol.37(4), p.493(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0090-502X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emotive concept nouns and motor responses: attraction or repulsion?

Freina, Laura ; Baroni, Giulia ; Borghi, Anna M ; Nicoletti, Roberto

Memory & cognition, June 2009, Vol.37(4), pp.493-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0090-502X ; PMID: 19460955 Version:1 ; DOI: 10.3758/MC.37.4.493

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emotive concept nouns and motor responses: Attraction or repulsion?

Freina, Laura ; Baroni, Giulia ; Borghi, Anna ; Nicoletti, Roberto

Memory & Cognition, 2009, Vol.37(4), pp.493-499 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0090-502X ; E-ISSN: 1532-5946 ; DOI: 10.3758/MC.37.4.493

Toàn văn sẵn có

5
Emotive concept nouns and motor responses: Attraction or repulsion?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emotive concept nouns and motor responses: Attraction or repulsion?

Freina, L. ; Baroni, G. ; Borghi, A. M. ; Nicoletti, R.

Memory & Cognition, 06/01/2009, Vol.37(4), pp.493-499 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0090-502X ; E-ISSN: 1532-5946 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3758/MC.37.4.493

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...