skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Factors Drive Municipal Fiscal Policy Adoption?: An Empirical Investigation of Major Cities in the United States

Shi, Yu ; Aydemir, Nisa Yazici ; Wu, Yonghong

State and Local Government Review, September 2018, Vol.50(3), pp.177-188 [Tạp chí có phản biện]

SAGE HSS (Sage Publications)

ISSN: 0160-323X ; E-ISSN: 1943-3409 ; DOI: 10.1177/0160323X18813418

Toàn văn không sẵn có

2
What Factors Drive Municipal Fiscal Policy Adoption?: An Empirical Investigation of Major Cities in the United States
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Factors Drive Municipal Fiscal Policy Adoption?: An Empirical Investigation of Major Cities in the United States

Shi, Yu ; Aydemir, Nisa Yazici ; Wu, Yonghong

State and Local Government Review, 09/2018, Vol.50(3), pp.177-188 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0160-323X ; E-ISSN: 1943-3409 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0160323X18813418

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...