skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A layout inference algorithm for Graphical User Interfaces

Sánchez Ramón, Óscar ; Sánchez Cuadrado, Jesús ; García Molina, Jesús ; Vanderdonckt, Jean

Information and Software Technology, February 2016, Vol.70, pp.155-175 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0950-5849 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2015.10.005

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A layout inference algorithm for Graphical User Interfaces

Ramon, Oscar Sanchez ; Cuadrado, Jesus Sanchez ; Molina, Jesus Garcia ; Vanderdonckt, Jean

Information and Software Technology, 2016, Vol.70, p.155(21) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0950-5849 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2015.10.005

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A layout inference algorithm for Graphical User Interfaces.(Report)

Sanchez Ramon, Oscar ; Sanchez Cuadrado, Jesus ; Garcia Molina, Jesus ; Vanderdonckt, Jean

Information and Software Technology, 2016, Vol.70, p.155 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0950-5849 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2015.10.005

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...