skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transcription factors in liver development, differentiation, and regeneration

Costa, Robert H. ; Kalinichenko, Vladimir V. ; Holterman, Ai‐Xuan L. ; Wang, Xinhe

Hepatology, December 2003, Vol.38(6), pp.1331-1347 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0270-9139 ; E-ISSN: 1527-3350 ; DOI: 10.1016/j.hep.2003.09.034

Toàn văn sẵn có

2
Transcription factors in liver development, differentiation, and regeneration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transcription factors in liver development, differentiation, and regeneration

Costa, Robert H. ; Kalinichenko, Vladimir V. ; Holterman, Ai-Xuan L. ; Wang, Xinhe

Hepatology, 12/2003, Vol.38(6), pp.1331-1347 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 02709139 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.hep.2003.09.034

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transcription factors in liver development, differentiation, and regeneration

Costa, Robert H ; Kalinichenko, Vladimir V ; Holterman, Ai-Xuan L ; Wang, Xinhe

Hepatology (Baltimore, Md.), December 2003, Vol.38(6), pp.1331-47 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0270-9139 ; PMID: 14647040 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transcription factors in liver development, differentiation, and regeneration

Costa, Robert H ; Kalinichenko, Vladimir V ; Holterman, Ai-Xuan L ; Wang, Xinhe

Hepatology, 2003, Vol.38(6), pp.1331-1347 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0270-9139 ; E-ISSN: 1527-3350 ; DOI: 10.1053/jhep.2003.09034

Toàn văn sẵn có

5
Transcription factors in liver development, differentiation, and regeneration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transcription factors in liver development, differentiation, and regeneration

Costa, R

Hepatology, 12/2003, Vol.38(6), pp.1331-1347 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 02709139 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1053/jhep.2003.09034

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...