skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. The Caste Controversy in Comparative Perspective: India and the United States

Das, Man Singh ; Gene Acuff, F

International Journal of Comparative Sociology, March 1970, Vol.11(1), pp.48-66 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0020-7152 ; DOI: 10.1177/002071527001100104

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. The Caste Controversy in Comparative Perspective: India and the United States

Gene Acuff, F.

International Journal of Comparative Sociology, 1970, Vol.11(1), pp.48-54 [Tạp chí có phản biện]

Brill (IngentaConnect)

ISSN: 0020-7152

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. The Caste Controversy in Comparative Perspective: India and the United States

Man Singh Das ; Gene Acuff, F

International Journal of Comparative Sociology, 1970, Vol.11(1), pp.48-54 [Tạp chí có phản biện]

Brill Online Journals

ISSN: 0020-7152 ; E-ISSN: 1745-2554 ; DOI: 10.1163/156854270X00048

Toàn văn không sẵn có

4
1. The Caste Controversy in Comparative Perspective: India and the United States
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. The Caste Controversy in Comparative Perspective: India and the United States

Gene Acuff, F.

Comparative Sociology, 01/01/1970, Vol.11(1), pp.48-54 [Tạp chí có phản biện]

Brill Academic Publishers

ISSN: 15691322 ; E-ISSN: 15691330 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/156854270X00048

Toàn văn không sẵn có

5
1. The Caste Controversy in Comparative Perspective: India and the United States
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. The Caste Controversy in Comparative Perspective: India and the United States

Das, M. S. ; Gene Acuff, F.

International Journal of Comparative Sociology, 03/01/1970, Vol.11(1), pp.48-66 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0020-7152 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/002071527001100104

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...