skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A micropillar for cavity optomechanics

G. Kuhn, A ; Bahriz, M ; Ducloux, O ; Chartier, C ; Le Traon, O ; Briant, T ; Cohadon, P. -F ; Heidmann, A ; Michel, Christine ; Pinard, L ; Flaminio, R

Applied Physics Letters, 19 September 2011, Vol.99, p.121103 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118 ; DOI: 10.1063/1.3641871

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A micropillar for cavity optomechanics

Kuhn, A. G. ; Bahriz, M. ; Ducloux, O. ; Chartier, C. ; Traon, O. Le ; Briant, T. ; Cohadon, P. -F. ; Heidmann, A. ; Michel, C. ; Pinard, L. ; Flaminio, R.

Applied Physics Letters 99 (2011) 121103 [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1107.3828

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A micropillar for cavity optomechanics

Kuhn, A ; Bahriz, M ; Ducloux, O ; Chartier, C ; Briant, T ; Heidmann, A ; Michel, C ; Pinard, L ; Flaminio, R; Flaminio, R (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 19, 2011 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1063/1.3641871

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...