skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Rapprocher les regards: La restauration visuelle en perspectives
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapprocher les regards: La restauration visuelle en perspectives

Sahel , José-Alain

La lettre du Collège de France, 11/01/2016, Issue 41, p.11

CrossRef

ISSN: 1628-2329 ; E-ISSN: 2109-9219 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4000/lettre-cdf.3199

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapprocher les regards

Sahel , José-Alain

La lettre du Collège de France, 01 November 2016, p.11

OpenEdition Journals

ISSN: 1628-2329 ; E-ISSN: 2109-9219 ; DOI: 10.4000/lettre-cdf.3199

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...