skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overview of the MVC+D 3D video coding standard

Chen, Ying ; Hannuksela, Miska M ; Suzuki, Teruhiko ; Hattori, Shinobu

Journal of Visual Communication and Image Representation, May 2014, Vol.25(4), pp.679-688 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1047-3203 ; E-ISSN: 1095-9076 ; DOI: 10.1016/j.jvcir.2013.03.013

Toàn văn sẵn có

2
Overview of the MVC+D 3D video coding standard
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overview of the MVC+D 3D video coding standard

Chen, Ying ; Hannuksela, Miska M. ; Suzuki, Teruhiko ; Hattori, Shinobu

Journal of Visual Communication and Image Representation, 05/2014, Vol.25(4), pp.679-688 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10473203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvcir.2013.03.013

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...