skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design and usability study of an iconic user interface to ease information retrieval of medical guidelines

Griffon, Nicolas ; Kerdelhué, Gaétan ; Hamek, Saliha ; Hassler, Sylvain ; Boog, César ; Lamy, Jean - Baptiste ; Duclos, Catherine ; Venot, Alain ; Darmoni, Stéfan J

Journal of the American Medical Informatics Association, 2014, Vol. 21(e2), pp.e270-e277 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 1067-5027 ; E-ISSN: 1527-974X ; DOI: 10.1136/amiajnl-2012-001548

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design and usability study of an iconic user interface to ease information retrieval of medical guidelines

Griffon, Nicolas ; Kerdelhué, Gaétan ; Hamek, Saliha ; Hassler, Sylvain ; Boog, César ; Lamy, Jean-Baptiste ; Duclos, Catherine ; Venot, Alain ; Darmoni, Stéfan J

Journal of the American Medical Informatics Association : JAMIA, October 2014, Vol.21(e2), pp.e270-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1527-974X ; PMID: 24650636 Version:1 ; DOI: 10.1136/amiajnl-2012-001548

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design and usability study of an iconic user interface to ease information retrieval of medical guidelines

Griffon, Nicolas ; Kerdelhué, Gaétan ; Hamek, Saliha ; Hassler, Sylvain ; Boog, César ; Lamy, Jean-Baptiste ; Duclos, Catherine ; Venot, Alain ; Darmoni, Stéfan J

Journal of the American Medical Informatics Association, 01 April 2015, Vol.21(e2), pp.e270-277 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1067-5027 ; E-ISSN: 1527-974X ; DOI: 10.1136/amiajnl-2012-001548

Toàn văn sẵn có

4
Design and usability study of an iconic user interface to ease information retrieval of medical guidelines
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design and usability study of an iconic user interface to ease information retrieval of medical guidelines

Griffon, N. ; Kerdelhue, G. ; Hamek, S. ; Hassler, S. ; Boog, C. ; Lamy, J.-B. ; Duclos, C. ; Venot, A. ; Darmoni, S. J.

Journal of the American Medical Informatics Association, 10/01/2014, Vol.21(e2), pp.e270-e277 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1067-5027 ; E-ISSN: 1527-974X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/amiajnl-2012-001548

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...