skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of treating lactating rats with lead acetate and its interaction with vitamin E or C on neurobehavior, development and some biochemical parameters in their pups

A. A. Hassan ; H. M. Jassim

Iraqi Journal of Veterinary Sciences, 01 January 2010, Vol.24(1), pp.45-52 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1607-3894 ; E-ISSN: 2071-1255

Toàn văn sẵn có

2
Effect of treating lactating rats with lead acetate and its interaction with vitamin E or C on neurobehavior, development and some biochemical parameters in their pups
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of treating lactating rats with lead acetate and its interaction with vitamin E or C on neurobehavior, development and some biochemical parameters in their pups

M. Jassim, H. ; A. Hassan, A.

Iraqi Journal of Veterinary Sciences, 06/28/2010, Vol.24(1), pp.45-52 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 2071-1255 ; DOI: http://dx.doi.org/10.33899/ijvs.2010.5584

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...