skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracking and coordinating an international curation effort for the CCDS Project

Harte, Rachel A ; Farrell, Catherine M ; Loveland, Jane E ; Suner, Marie-Marthe ; Wilming, Laurens ; Aken, Bronwen ; Barrell, Daniel ; Frankish, Adam ; Wallin, Craig ; Searle, Steve ; Diekhans, Mark ; Harrow, Jennifer ; Pruitt, Kim D

Database : the journal of biological databases and curation, 2012, Vol.2012, pp.bas008 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1758-0463 ; PMID: 22434842 Version:1 ; DOI: 10.1093/database/bas008

Toàn văn sẵn có

2
Tracking and coordinating an international curation effort for the CCDS Project
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracking and coordinating an international curation effort for the CCDS Project

Harte, R. A. ; Farrell, C. M. ; Loveland, J. E. ; Suner, M.-M. ; Wilming, L. ; Aken, B. ; Barrell, D. ; Frankish, A. ; Wallin, C. ; Searle, S. ; Diekhans, M. ; Harrow, J. ; Pruitt, K. D.

Database, 01/01/2012, Vol.2012(0), pp.bas008-bas008 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

E-ISSN: 1758-0463 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/database/bas008

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...