skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Site-Specific: Virtual Refinishing in Contemporary Rhetorical Practice

Janangelo, Joseph

College Composition and Communication, Dec 2009, Vol.61(2), pp.297-320 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0010096X ; E-ISSN: 19399006

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Site-Specific: Virtual Refinishing in Contemporary Rhetorical Practice

Janangelo, Joseph

College Composition and Communication, 1 December 2009, Vol.61(2), pp.297-320 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 0010096X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Site-Specific: Virtual Refinishing in Contemporary Rhetorical Practice

Janangelo, Joseph

College Composition and Communication, 1 December 2009, Vol.61(2), pp.297-320 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 0010096X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Site-Specific: Virtual Refinishing in Contemporary Rhetorical Practice

Janangelo, Joseph

College Composition and Communication, December 2009, Vol.61(2), p.297 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0010-096X ; E-ISSN: 1939-9006

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...