skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Differences in Past, Present, and Future Life Satisfaction: Republicans Are More Sensitive than Democrats to Political Climate

Mandel, David ; Omorogbe, Philip

PLoS One, Jun 2014, p.e98854 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0098854

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Differences in Past, Present, and Future Life Satisfaction: Republicans Are More Sensitive than Democrats to Political Climate.(Research Article)

Mandel, David R. ; Omorogbe, Philip

PLoS ONE, June 5, 2014, Vol.9(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Differences in Past, Present, and Future Life Satisfaction: Republicans Are More Sensitive than Democrats to Political Climate

Mandel, David R ; Omorogbe, Philip; Friese, Malte (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(6) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0098854 ; PMCID: 4047066 ; PMID: 24901253

Toàn văn sẵn có

4
Political Differences in Past, Present, and Future Life Satisfaction: Republicans Are More Sensitive than Democrats to Political Climate
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Differences in Past, Present, and Future Life Satisfaction: Republicans Are More Sensitive than Democrats to Political Climate

Mandel, David R. ; Omorogbe, Philip; Friese, Malte

PLoS ONE, 6/5/2014, Vol.9(6), p.e98854 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0098854

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political differences in past, present, and future life satisfaction: Republicans are more sensitive than democrats to political climate

Mandel, David R ; Omorogbe, Philip

PloS one, 2014, Vol.9(6), pp.e98854 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 24901253 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0098854

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political differences in past, present, and future life satisfaction: Republicans are more sensitive than democrats to political climate

David R Mandel ; Philip Omorogbe

PLoS ONE, 01 January 2014, Vol.9(6), p.e98854 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0098854

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...