skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimising the ventilation configuration of naturally ventilated livestock buildings for improved indoor environmental homogeneity.(Report)

Norton, Tomas ; Grant, Jim ; Fallon, Richard ; Sun, Da - Wen

Building and Environment, April, 2010, Vol.45(4), p.983(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0360-1323

Truy cập trực tuyến

2
Optimising the ventilation configuration of naturally ventilated livestock buildings for improved indoor environmental homogeneity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimising the ventilation configuration of naturally ventilated livestock buildings for improved indoor environmental homogeneity

Norton, Tomás ; Grant, Jim ; Fallon, Richard ; Sun, Da-Wen

Building and Environment, 4/2010, Vol.45(4), pp.983-995 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03601323 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2009.10.005

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimising the ventilation configuration of naturally ventilated livestock buildings for improved indoor environmental homogeneity

Norton, Tomás ; Grant, Jim ; Fallon, Richard ; Sun, Da-Wen

Building and Environment, 2010, Vol.45(4), pp.983-995 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0360-1323 ; E-ISSN: 1873-684X ; DOI: 10.1016/j.buildenv.2009.10.005

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...