skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Antibiotic consumption and the role of dispensing physicians
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antibiotic consumption and the role of dispensing physicians

Filippini, M. ; Heimsch, F. ; Masiero, G.

Regional Science and Urban Economics, 11/2014, Vol.49, C, pp.242-251 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01660462 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2014.07.005

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antibiotic consumption and the role of dispensing physicians

Filippini, M ; Heimsch, F ; Masiero, G

Regional Science and Urban Economics, November 2014, Vol.49, pp.242-251 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0166-0462 ; E-ISSN: 1879-2308 ; DOI: 10.1016/j.regsciurbeco.2014.07.005

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...