skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Further Reflections on an Evolutionary Theory of Socialization

Belsky, Jay ; Steinberg, Laurence ; Draper, Patricia

Child Development, 1 August 1991, Vol.62(4), pp.682-685 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624 ; DOI: 10.2307/1131169

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Further Reflections on an Evolutionary Theory of Socialization

Belsky, Jay ; Steinberg, Laurence ; Draper, Patricia

Child Development, August 1991, Vol.62(4), pp.682-685 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0009-3920 ; E-ISSN: 1467-8624 ; DOI: 10.1111/j.1467-8624.1991.tb01561.x

Toàn văn sẵn có

3
Further Reflections on an Evolutionary Theory of Socialization
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Further Reflections on an Evolutionary Theory of Socialization

Belsky, Jay ; Steinberg, Laurence ; Draper, Patricia

Child Development, 08/1991, Vol.62(4), p.682 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 00093920 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1131169

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Further Reflections on an Evolutionary Theory of Socialization

Belsky, Jay

Child Development, 1991, Vol.62(4), p.682 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0009-3920 ; E-ISSN: 1467-8624

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Further reflections on an evolutionary theory of socialization. (reply to commentaries of Robert A. Hinde and Eleanor E. Maccoby on the theoretical paper 'Childhood Experience, Interpersonal Development, and Reproductive Strategy: An Evolutionary Theory of Socialization'; Child Development, August 1991, vol. 62 no. 4)

Belsky, Jay ; Steinberg, Laurence ; Draper, Patricia

Child Development, August, 1991, Vol.62(4), p.682(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0009-3920

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Further reflections on an evolutionary theory of socialization. (reply to commentaries of Robert A. Hinde and Eleanor E. Maccoby on the theoretical paper 'Childhood Experience, Interpersonal Development, and Reproductive Strategy: An Evolutionary Theory of Socialization'; Child Development, August 1991, vol. 62 no. 4)

Belsky, Jay ; Steinberg, Laurence ; Draper, Patricia

Child Development, August, 1991, Vol.62(4), p.682(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0009-3920

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...