skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Variations in atomic structural features of a supercooled Pd–Ni–Cu–P glass forming liquid during in situ vitrification

Georgarakis, Konstantinos ; Louzguine-Luzgin, Dmitri V ; Antonowicz, Jerzy ; Vaughan, Gavin ; Yavari, Alain R ; Egami, Takeshi ; Inoue, Akihisa

Acta Materialia, 2011, Vol.59(2), pp.708-716 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1359-6454 ; E-ISSN: 1873-2453 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2010.10.009

Toàn văn sẵn có

2
Variations in atomic structural features of a supercooled Pd–Ni–Cu–P glass forming liquid during in situ vitrification
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Variations in atomic structural features of a supercooled Pd–Ni–Cu–P glass forming liquid during in situ vitrification

Georgarakis, Konstantinos ; Louzguine-Luzgin, Dmitri V. ; Antonowicz, Jerzy ; Vaughan, Gavin ; Yavari, Alain R. ; Egami, Takeshi ; Inoue, Akihisa

Acta Materialia, 01/2011, Vol.59(2), pp.708-716 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 13596454 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2010.10.009

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Variations in atomic structural features of a supercooled Pd-Ni-Cu-P glass forming liquid during in situ vitrification

Georgarakis, Konstantinos ; Louzguine-Luzgin, Dmitri ; Antonowicz, Jerzy ; Vaughan, Gavin ; Yavari, Alain ; Egami, Takeshi ; Inoue, A; Oak Ridge National Lab. (Ornl), Oak Ridge, Tn (United States) (Corporate Author)

Acta Materialia, 01 January 2011, Vol.59(2) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 1359-6454 ; E-ISSN: 1873-2453 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2010.10.009

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...