skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Swarthmore Honors System

Pennock, J. Roland

The Journal of Higher Education, 1 February 1953, Vol.24(2), pp.57-106 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00221546 ; E-ISSN: 15384640 ; DOI: 10.2307/1976961

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Swarthmore Honors System

Pennock, J. Roland

The Journal of Higher Education, 1 February 1953, Vol.24(2), pp.57-106 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00221546 ; E-ISSN: 15384640 ; DOI: 10.2307/1976961

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Swarthmore Honors System

Pennock, J. Roland

The Journal of Higher Education, 1 February 1953, Vol.24(2), pp.57-106 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00221546 ; E-ISSN: 15384640

Toàn văn sẵn có

4
The Swarthmore Honors System
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Swarthmore Honors System

Pennock, J. Roland

The Journal of Higher Education, 02/1953, Vol.24(2), pp.57-106 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 0022-1546 ; E-ISSN: 1538-4640 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00221546.1953.11776622

Toàn văn sẵn có

5
The Swarthmore Honors System
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Swarthmore Honors System

Pennock, J. Roland

The Journal of Higher Education, 02/1953, Vol.24(2), p.57 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 00221546 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1976961

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Swarthmore Honors System

Pennock, J. Roland

The Journal of Higher Education, 01 February 1953, Vol.24(2), pp.57-106 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 0022-1546 ; E-ISSN: 1538-4640 ; DOI: 10.1080/00221546.1953.11776622

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...