skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standardisation of methods in soil microbiology: progress and challenges

Philippot, Laurent ; Ritz, Karl ; Pandard, Pascal ; Hallin, Sara ; Martin-Laurent, Fabrice

FEMS Microbiology Ecology, 2012, Vol.82(1), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0168-6496 ; E-ISSN: 1574-6941 ; DOI: 10.1111/j.1574-6941.2012.01436.x

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standardisation of methods in soil microbiology: progress and challenges.(Report)

FEMS Microbiology Ecology, Oct, 2012, Vol.82(1), p.(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0168-6496

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standardisation of methods in soil microbiology: progress and challenges.(Report)

FEMS Microbiology Ecology, Oct, 2012, Vol.82(1), p.(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0168-6496

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standardisation of methods in soil microbiology: progress and challenges

Philippot, Laurent ; Ritz, Karl ; Pandard, Pascal ; Hallin, Sara ; Martin - Laurent, Fabrice

FEMS Microbiology Ecology, 2012, Vol. 82(1), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

E-ISSN: 1574-6941 ; DOI: 10.1111/j.1574-6941.2012.01436.x

Toàn văn sẵn có

5
Standardisation of methods in soil microbiology: progress and challenges
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standardisation of methods in soil microbiology: progress and challenges

Philippot, Laurent ; Ritz, Karl ; Pandard, Pascal ; Hallin, Sara ; Martin-Laurent, Fabrice

FEMS Microbiology Ecology, 10/2012, Vol.82(1), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1574-6941.2012.01436.x

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standardisation of methods in soil microbiology: progress and challenges

Philippot, Laurent ; Ritz, Karl ; Pandard, Pascal ; Hallin, Sara ; Martin-Laurent, Fabrice

FEMS microbiology ecology, October 2012, Vol.82(1), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1574-6941 ; PMID: 22715996 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1574-6941.2012.01436.x

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standardisation of methods in soil microbiology: progress and challenges

Philippot, Laurent ; Ritz, Karl ; Pandard, Pascal ; Hallin, Sara ; Martin‐Laurent, Fabrice

FEMS Microbiology Ecology, October 2012, Vol.82(1), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0168-6496 ; E-ISSN: 1574-6941 ; DOI: 10.1111/j.1574-6941.2012.01436.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...