skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PGD-Based Computational Vademecum for Efficient Design, Optimization and Control

Chinesta, Francisco ; Leygue, Adrien ; Bordeu Schwarze, Edmundo ; Aguado López, José Vicente ; Cueto Prendes, Elías ; González, David ; Huerta Cerezuela, Antonio ; Ammar, Amine ; Alfaro, Ivan

Archives of computational methods in engineering: state of the art reviews, 2013, Vol.20(1), pp.31-59 [Tạp chí có phản biện]

Fundación Dialnet

ISSN: 1134-3060

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PGD-Based Computational Vademecum for Efficient Design, Optimization and Control.(Report)

Chinesta, F. ; Leygue, A. ; Bordeu, F. ; Aguado, J. V. ; Cueto, E. ; Gonzalez, D. ; Alfaro, I. ; Ammar, A. ; Huerta, A.

Archives of Computational Methods in Engineering, March, 2013, Vol.20(1), p.31(29) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1134-3060

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PGD-Based Computational Vademecum for Efficient Design, Optimization and Control

Chinesta, F. ; Leygue, A. ; Bordeu, F. ; Aguado, J. ; Cueto, E. ; Gonzalez, D. ; Alfaro, I. ; Ammar, A. ; Huerta, A.

Archives of Computational Methods in Engineering, 2013, Vol.20(1), pp.31-59 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1134-3060 ; E-ISSN: 1886-1784 ; DOI: 10.1007/s11831-013-9080-x

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parametric PGD based computational vademecum for efficient design, optimization and control

Chinesta, Francisco ; Leygue, Adrien ; Bordeu Weldt, Felipe ; Aguado-Lopez, Jose ; Cueto, E ; Gonzalez, D ; Alfaro, I ; Ammar, Amine ; Huerta, Antonio

Archives of Computational Methods in Engineering, 2013, Vol.20(1), pp.31-59 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1134-3060 ; E-ISSN: 1886-1784 ; DOI: 10.1007/s11831-013-9080-x

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PGD-Based Computational Vademecum for Efficient Design, Optimization and Control

Chinesta, F ; Leygue, A ; Bordeu, F ; Aguado, J ; Cueto, E ; Gonzalez, D ; Alfaro, I ; Ammar, A ; Huerta, A

Archives of Computational Methods in Engineering, Mar 2013, Vol.20(1), pp.31-59 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 11343060 ; E-ISSN: 18861784 ; DOI: 10.1007/s11831-013-9080-x

Toàn văn sẵn có

6
PGD-Based Computational Vademecum for Efficient Design, Optimization and Control
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PGD-Based Computational Vademecum for Efficient Design, Optimization and Control

Chinesta, F. ; Leygue, A. ; Bordeu, F. ; Aguado, J. V. ; Cueto, E. ; Gonzalez, D. ; Alfaro, I. ; Ammar, A. ; Huerta, A.

Archives of Computational Methods in Engineering, 3/2013, Vol.20(1), pp.31-59 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1134-3060 ; E-ISSN: 1886-1784 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11831-013-9080-x

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PGD-Based Computational Vademecum for Efficient Design, Optimization and Control

Chinesta, Francisco ; Leygue, Adrien ; Bordeu, Felipe ; Cueto, Elías ; Gonzalez, David ; Ammar, Amine ; Huerta, Antonio; Legrand, Mathias (Editor)

Archives of Computational Methods in Engineering, 2013, Vol.20(1), pp.31-59 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1134-3060 ; E-ISSN: 1886-1784 ; DOI: 10.1007/s11831-013-9080-x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...