skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Becoming a biologist in colonial korea: cultural nationalism in a teacher-cum-biologist

Moon, Manyong

East Asian Science, Technology and Society, 2012, Vol.6(1), p.65 [Tạp chí có phản biện]

Duke University Press Journals

ISSN: 1875-2152 ; DOI: 10.1215/18752160-1507117

Toàn văn không sẵn có

2
Becoming a Biologist in Colonial Korea: Cultural Nationalism in a Teacher-cum-Biologist
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Becoming a Biologist in Colonial Korea: Cultural Nationalism in a Teacher-cum-Biologist

Moon, M.

East Asian Science, Technology and Society, 03/01/2012, Vol.6(1), pp.65-82 [Tạp chí có phản biện]

Duke University Press (via CrossRef)

ISSN: 1875-2160 ; E-ISSN: 1875-2152 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1215/18752160-1507117

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...