skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental Branch Retinal Vein Occlusion Induces Upstream Pericyte Loss and Vascular Destabilization

Dominguez, Elisa ; Raoul, William ; Calippe, Bertrand ; Sahel, José-Alain ; Guillonneau, Xavier ; Paques, Michel ; Sennlaub, Florian

PloS one, 2015, Vol.10(7), pp.e0132644 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 26208283 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0132644

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental Branch Retinal Vein Occlusion Induces Upstream Pericyte Loss and Vascular Destabilization

Dominguez, Elisa ; Raoul, William ; Calippe, Bertrand ; Sahel, José-Alain ; Guillonneau, Xavier ; Paques, Michel ; Sennlaub, Florian

PLoS ONE, July 2015 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0132644.g006

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental Branch Retinal Vein Occlusion Induces Upstream Pericyte Loss and Vascular Destabilization

Dominguez, Elisa ; Raoul, William ; Calippe, Bertrand ; Sahel, José-Alain ; Guillonneau, Xavier ; Paques, Michel ; Sennlaub, Florian

PLoS ONE, 24 July 2015, Vol.10(7), p.e0132644 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0132644.g006

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental Branch Retinal Vein Occlusion Induces Upstream Pericyte Loss and Vascular Destabilization

Dominguez, Elisa ; Raoul, William ; Calippe, Bertrand ; Sahel, José-Alain ; Guillonneau, Xavier ; Paques, Michel ; Sennlaub, Florian; Lewin, Alfred S (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(7) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0132644 ; PMCID: 4514656 ; PMID: 26208283

Toàn văn sẵn có

5
Experimental Branch Retinal Vein Occlusion Induces Upstream Pericyte Loss and Vascular Destabilization
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental Branch Retinal Vein Occlusion Induces Upstream Pericyte Loss and Vascular Destabilization

Dominguez, Elisa ; Raoul, William ; Calippe, Bertrand ; Sahel, José-Alain ; Guillonneau, Xavier ; Paques, Michel ; Sennlaub, Florian; Lewin, Alfred S

PLOS ONE, 7/24/2015, Vol.10(7), p.e0132644 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0132644

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental Branch Retinal Vein Occlusion Induces Upstream Pericyte Loss and Vascular Destabilization

Elisa Dominguez ; William Raoul ; Bertrand Calippe ; José-Alain Sahel ; Xavier Guillonneau ; Michel Paques ; Florian Sennlaub

PLoS ONE, 01 January 2015, Vol.10(7), p.e0132644 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0132644

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental Branch Retinal Vein Occlusion Induces Upstream Pericyte Loss and Vascular Destabilization

Dominguez, Elisa ; Raoul, William ; Calippe, Bertrand ; Guillonneau, Xavier ; Paques, Michel ; Sennlaub, Florian

PLoS One, Jul 2015, p.e0132644 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0132644

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...