skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance of novel media in stratified filters to remove organic carbon from lake water.(Report)

Grace, Maebh A. ; Clifford, Eoghan ; Healy, Mark G.

Water Research, Nov 1, 2016, Vol.104, p.371 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0043-1354 ; DOI: 10.1016/j.watres.2016.08.025

Truy cập trực tuyến

2
Performance of novel media in stratified filters to remove organic carbon from lake water
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance of novel media in stratified filters to remove organic carbon from lake water

Grace, Maebh A. ; Clifford, Eoghan ; Healy, Mark G.

Water Research, 11/2016, Vol.104, C, pp.371-380 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00431354 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2016.08.025

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance of novel media in stratified filters to remove organic carbon from lake water

Grace, Maebh A ; Clifford, Eoghan ; Healy, Mark G

Water Research, 01 November 2016, Vol.104, pp.371-380 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0043-1354 ; E-ISSN: 1879-2448 ; DOI: 10.1016/j.watres.2016.08.025

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance of novel media in stratified filters to remove organic carbon from lake water

Grace, Maebh A ; Clifford, Eoghan ; Healy, Mark G

Water research, 01 November 2016, Vol.104, pp.371-380 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-2448 ; PMID: 27576156 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.watres.2016.08.025

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...