skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two eggs, two different constraints: a potential explanation for the puzzling intraclutch egg size dimorphism in Eudyptes penguins

Poisbleau, Maud ; Dehnhard, Nina ; Demongin, Laurent ; Quillfeldt, Petra ; Eens, Marcel

Ecology and Evolution, Jul 2015, pp.2827-2838 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 20457758 ; DOI: 10.1002/ece3.1543

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two eggs, two different constraints: a potential explanation for the puzzling intraclutch egg size dimorphism in E udyptes penguins

Poisbleau, Maud ; Dehnhard, Nina ; Demongin, Laurent ; Quillfeldt, Petra ; Eens, Marcel

Ecology and Evolution, Jul 2015, pp.2827-2838 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 20457758 ; DOI: 10.1002/ece3.1543

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two eggs, two different constraints: a potential explanation for the puzzling intraclutch egg size dimorphism in Eudyptes penguins

Poisbleau, Maud ; Dehnhard, Nina ; Demongin, Laurent ; Quillfeldt, Petra ; Eens, Marcel

Ecology and Evolution, July 2015, Vol.5(14), pp.2827-2838 [Tạp chí có phản biện]

Wiley Open Access (John Wiley & Sons, Inc.)

ISSN: 2045-7758 ; E-ISSN: 2045-7758 ; DOI: 10.1002/ece3.1543

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two eggs, two different constraints: a potential explanation for the puzzling intraclutch egg size dimorphism in Eudyptes penguins

Poisbleau, Maud ; Dehnhard, Nina ; Demongin, Laurent ; Quillfeldt, Petra ; Eens, Marcel

Ecology and Evolution, 2015, Vol.5(14), p.2827-2838 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 2045-7758 ; E-ISSN: 2045-7758 ; DOI: 10.1002/ece3.1543 ; PMCID: 4541988 ; PMID: 26306169

Toàn văn sẵn có

5
Two eggs, two different constraints: a potential explanation for the puzzling intraclutch egg size dimorphism in Eudyptes penguins
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two eggs, two different constraints: a potential explanation for the puzzling intraclutch egg size dimorphism in Eudyptes penguins

Poisbleau, Maud ; Dehnhard, Nina ; Demongin, Laurent ; Quillfeldt, Petra ; Eens, Marcel

Ecology and Evolution, 07/2015, Vol.5(14), pp.2827-2838 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/ece3.1543

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two eggs, two different constraints: a potential explanation for the puzzling intraclutch egg size dimorphism in Eudyptes penguins

Poisbleau, Maud ; Dehnhard, Nina ; Demongin, Laurent ; Quillfeldt, Petra ; Eens, Marcel

Ecology and evolution, July 2015, Vol.5(14), pp.2827-38 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 2045-7758 ; PMID: 26306169 Version:1 ; DOI: 10.1002/ece3.1543

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...