skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evidence-Based Structuring and Evaluation of Empirical Research in Requirements Engineering

Goeken, Matthias ; Patas, Janusch

Business & Information Systems Engineering, 2010, Vol.2(3), pp.175-185 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

E-ISSN: 1867-0202 ; DOI: 10.1007/s12599-010-0101-0

Toàn văn sẵn có

2
Evidence-Based Structuring and Evaluation of Empirical Research in Requirements Engineering: Fundamentals, Framework, Research Map
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evidence-Based Structuring and Evaluation of Empirical Research in Requirements Engineering: Fundamentals, Framework, Research Map

Goeken, Matthias ; Patas, Janusch

Business & Information Systems Engineering, 6/2010, Vol.2(3), pp.175-185 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

E-ISSN: 1867-0202 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12599-010-0101-0

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evidence-Based Structuring and Evaluation of Empirical Research in Requirements Engineering

Goeken, Matthias ; Patas, Janusch

Business & Information Systems Engineering, Jun 2010, Vol.2(3), pp.175-185 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 23637005 ; DOI: 10.1007/s12599-010-0101-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...