skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mexican-Origin Youth's Cultural Orientations and Adjustment: Changes From Early to Late Adolescence.(Clinical report)

Updegraff, Kimberly A. ; Umana - Taylor, Adriana J. ; Mchale, Susan M. ; Wheeler, Lorey A. ; Perez - Brena, Norma J.

Child Development, Sept-Oct, 2012, Vol.83(5), p.1655(17) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0009-3920

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mexican-Origin Youth's Cultural Orientations and Adjustment: Changes From Early to Late Adolescence.(Clinical report)

Updegraff, Kimberly A. ; Umana - Taylor, Adriana J. ; Mchale, Susan M. ; Wheeler, Lorey A. ; Perez - Brena, Norma J.

Child Development, Sept-Oct, 2012, Vol.83(5), p.1655(17) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0009-3920

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mexican‐Origin Youth’s Cultural Orientations and Adjustment: Changes From Early to Late Adolescence

Updegraff, Kimberly A. ; Umaña‐Taylor, Adriana J. ; Mchale, Susan M. ; Wheeler, Lorey A. ; Perez‐Brena, Norma J.

Child Development, September 2012, Vol.83(5), pp.1655-1671 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0009-3920 ; E-ISSN: 1467-8624 ; DOI: 10.1111/j.1467-8624.2012.01800.x

Toàn văn sẵn có

4
Mexican-Origin Youth’s Cultural Orientations and Adjustment: Changes From Early to Late Adolescence: Mexican-Origin Youth’s Cultural Orientations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mexican-Origin Youth’s Cultural Orientations and Adjustment: Changes From Early to Late Adolescence: Mexican-Origin Youth’s Cultural Orientations

Updegraff, Kimberly A. ; Umaña-Taylor, Adriana J. ; Mchale, Susan M. ; Wheeler, Lorey A. ; Perez-Brena, Norma J.

Child Development, 09/2012, Vol.83(5), pp.1655-1671 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8624.2012.01800.x

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mexican-Origin Youth's Cultural Orientations and Adjustment: Changes from Early to Late Adolescence

Updegraff, Kimberly A ; Umana-Taylor, Adriana J ; Mchale, Susan M ; Wheeler, Lorey A ; Perez-Brena, Norma J

Child Development, 2012, Vol.83(5), p.1655 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0009-3920 ; E-ISSN: 1467-8624 ; DOI: 10.1111/j.1467-8624.2012.01800.x

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mexican-origin youth's cultural orientations and adjustment: changes from early to late adolescence

Updegraff, Kimberly A ; Umaña-Taylor, Adriana J ; Mchale, Susan M ; Wheeler, Lorey A ; Perez-Brena, Norma J

Child development, 2012, Vol.83(5), pp.1655-71 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1467-8624 ; PMID: 22966929 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1467-8624.2012.01800.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...