skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A model-driven traceability framework for software product lines

Anquetil, Nicolas ; Kulesza, Uirá ; Mitschke, Ralf ; Moreira, Ana ; Royer, Jean-Claude ; Rummler, Andreas ; Sousa, André

Software & Systems Modeling, 2010, Vol.9(4), pp.427-451 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-009-0120-9

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A model-driven traceability framework for software product lines.(Report)

Anquetil, Nicolas ; Kulesza, Uira ; Mitschke, Ralf ; Moreira, Ana ; Royer, Jean - Claude ; Rummler, Andreas ; Sousa, Andre

Software and Systems Modeling, Sept, 2010, Vol.9(4), p.427(25) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1619-1366

Toàn văn sẵn có

3
A model-driven traceability framework for software product lines
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A model-driven traceability framework for software product lines

Anquetil, Nicolas ; Kulesza, Uirá ; Mitschke, Ralf ; Moreira, Ana ; Royer, Jean-Claude ; Rummler, Andreas ; Sousa, André

Software & Systems Modeling, 9/2010, Vol.9(4), pp.427-451 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10270-009-0120-9

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A model-driven traceability framework for software product lines

Anquetil, Nicolas ; Kulesza, Uirá ; Mitschke, Ralf ; Moreira, Ana ; Royer, Jean-Claude ; Rummler, Andreas ; Sousa, André

Software & Systems Modeling, 2010, Vol.9(4), pp.427--451 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-009-0120-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...