skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental and technical assessments of the potential utilization of sewage sludge ashes (SSAs) as secondary raw materials in construction

Chen, Maozhe ; Blanc, Denise ; Gautier, Mathieu ; Mehu, Jacques ; Gourdon, Rémy

Waste management (New York, N.Y.), May 2013, Vol.33(5), pp.1268-75 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-2456 ; PMID: 23415711 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2013.01.004

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental and technical assessments of the potential utilization of sewage sludge ashes (SSAs) as secondary raw materials in construction

Chen, Maozhe ; Blanc, Denise ; Gautier, Mathieu ; Mehu, Jacques ; Gourdon, Remy

Waste Management, May, 2013, Vol.33(5), p.1268(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0956-053X

Toàn văn sẵn có

3
Environmental and technical assessments of the potential utilization of sewage sludge ashes (SSAs) as secondary raw materials in construction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental and technical assessments of the potential utilization of sewage sludge ashes (SSAs) as secondary raw materials in construction

Chen, Maozhe ; Blanc, Denise ; Gautier, Mathieu ; Mehu, Jacques ; Gourdon, Rémy

Waste Management, 5/2013, Vol.33(5), pp.1268-1275 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0956053X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2013.01.004

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental and technical assessments of the potential utilization of sewage sludge ashes (SSAs) as secondary raw materials in construction

Chen, Maozhe ; Blanc, Denise ; Gautier, Mathieu ; Mehu, Jacques ; Gourdon, Rémy

Waste Management, May 2013, Vol.33(5), pp.1268-1275 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0956-053X ; E-ISSN: 1879-2456 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2013.01.004

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental and technical assessments of the potential utilization of sewage sludge ashes (SSAs) as secondary raw materials in construction

Chen, Maozhe ; Blanc, Denise ; Gautier, Mathieu ; Méhu, Jacques ; Gourdon, Rémy; Gourdon, Rémy (Editor)

Waste Management, May 2013, Vol.33(5), pp.1268-1275 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0956-053X ; E-ISSN: 1879-2456 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2013.01.004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...