skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complete Scene Recovery and Terrain Classification in Textured Terrain Meshes

Song, Wei ; Cho, Kyungeun ; Um, Kyhyun ; Won, Chee Sun ; Sim, Sungdae

Sensors (Basel, Switzerland), 2012, Vol.12(8), p.11221-11237 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1424-8220 ; DOI: 10.3390/s120811221 ; PMCID: 3472881 ; PMID: 23112653

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complete scene recovery and terrain classification in textured terrain meshes

Song, Wei ; Cho, Kyungeun ; Um, Kyhyun ; Won, Chee Sun ; Sim, Sungdae

Sensors (Basel, Switzerland), 2012, Vol.12(8), pp.11221-37 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1424-8220 ; PMID: 23112653 Version:1 ; DOI: 10.3390/s120811221

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complete Scene Recovery and Terrain Classification in Textured Terrain Meshes

Song, Wei ; Cho, Kyungeun ; Um, Kyhyun ; Won, Chee ; Sim, Sungdae

Sensors, 2012, Vol.12(8), pp.11221-11237 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 14248220 ; DOI: 10.3390/s120811221

Toàn văn sẵn có

4
Complete Scene Recovery and Terrain Classification in Textured Terrain Meshes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complete Scene Recovery and Terrain Classification in Textured Terrain Meshes

Song, Wei ; Cho, Kyungeun ; Um, Kyhyun ; Won, Chee Sun ; Sim, Sungdae

Sensors, 8/2012, Vol.12(8), pp.11221-11237 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1424-8220 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3390/s120811221

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complete Scene Recovery and Terrain Classification in Textured Terrain Meshes

Kyhyun Um ; Sungdae Sim ; Wei Song ; Kyungeun Cho ; Chee Sun Won

Sensors, 01 August 2012, Vol.12(8), pp.11221-11237 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1424-8220 ; E-ISSN: 1424-8220 ; DOI: 10.3390/s120811221

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...