skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Double paradigm shift for the antibiotics' activity on viruses: Zika's lesson

Raoult, Didier; Combe, Isabelle (Editor)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2017, Vol.114(7), p.E1045 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1620247114

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Double paradigm shift for the antibiotics' activity on viruses: Zika's lesson.(Letter to the editor)

Raoult, Didier

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Feb 14, 2017, Vol.114(7), p.1045(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Truy cập trực tuyến

3
Double paradigm shift for the antibiotics’ activity on viruses: Zika’s lesson
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Double paradigm shift for the antibiotics’ activity on viruses: Zika’s lesson

Raoult, Didier

Proceedings of the National Academy of Sciences, 02/14/2017, Vol.114(7), pp.E1045-E1045 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1620247114

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Double paradigm shift for the antibiotics' activity on viruses: Zika's lesson

Raoult, Didier

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 14 February 2017, Vol.114(7), pp.E1045 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 28143935 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1620247114

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...