skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breakage-fusion-bridge Cycles and Large Insertions Contribute to the Rapid Evolution of Accessory Chromosomes in a Fungal Pathogen

Croll, Daniel ; Zala, Marcello ; Mcdonald, Bruce

PLoS Genetics, Jun 2013 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 15537390 ; E-ISSN: 15537404 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1003567

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breakage-fusion-bridge Cycles and Large Insertions Contribute to the Rapid Evolution of Accessory Chromosomes in a Fungal Pathogen (Rapid Chromosomal Evolution in a Fungal Pathogen)

Croll, Daniel ; Zala, Marcello ; McDonald, Bruce A; Heitman, Joseph (Editor)

2013, Vol.9(6), p.e1003567 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

ISSN: 1553-7390 ; E-ISSN: 1553-7404 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1003567

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breakage-fusion-bridge cycles and large insertions contribute to the rapid evolution of accessory chromosomes in a fungal pathogen.(Report)

Croll, Daniel ; Zala, Marcello ; Mcdonald, Bruce A.

PLoS Genetics, June, 2013, Vol.9(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1553-7390 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1003567

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breakage-fusion-bridge cycles and large insertions contribute to the rapid evolution of accessory chromosomes in a fungal pathogen.(Report)

Croll, Daniel ; Zala, Marcello ; Mcdonald, Bruce A.

PLoS Genetics, 2013, Vol.9(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1553-7390 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1003567

Toàn văn sẵn có

5
Breakage-fusion-bridge Cycles and Large Insertions Contribute to the Rapid Evolution of Accessory Chromosomes in a Fungal Pathogen
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breakage-fusion-bridge Cycles and Large Insertions Contribute to the Rapid Evolution of Accessory Chromosomes in a Fungal Pathogen

Croll, Daniel ; Zala, Marcello ; Mcdonald, Bruce A.; Heitman, Joseph

PLoS Genetics, 6/13/2013, Vol.9(6), p.e1003567 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1553-7404 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pgen.1003567

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breakage-fusion-bridge cycles and large insertions contribute to the rapid evolution of accessory chromosomes in a fungal pathogen

Croll, Daniel ; Zala, Marcello ; Mcdonald, Bruce A

PLoS genetics, June 2013, Vol.9(6), pp.e1003567 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1553-7404 ; PMID: 23785303 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1003567

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breakage-fusion-bridge cycles and large insertions contribute to the rapid evolution of accessory chromosomes in a fungal pathogen

Daniel Croll ; Marcello Zala ; Bruce A Mcdonald

PLoS Genetics, 01 June 2013, Vol.9(6), p.e1003567 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1553-7390 ; E-ISSN: 1553-7404 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1003567

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...