skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Bio-Inspired Model-Based Approach for Context-Aware Post-WIMP Tele-Rehabilitation

López-Jaquero, Víctor ; Rodríguez, Arturo C ; Teruel, Miguel A ; Montero, Francisco ; Navarro, Elena ; Gonzalez, Pascual

Sensors (Basel, Switzerland), 13 October 2016, Vol.16(10) [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1424-8220 ; PMID: 27754371 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Bio-Inspired Model-Based Approach for Context-Aware Post-WIMP Tele-Rehabilitation[dagger]

López-Jaquero, Víctor ; Rodríguez, Arturo ; Teruel, Miguel ; Montero, Francisco ; Navarro, Elena ; Gonzalez, Pascual

Sensors, 2016, Vol.16(10), p.1689 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 14248220 ; DOI: 10.3390/s16101689

Toàn văn sẵn có

3
A Bio-Inspired Model-Based Approach for Context-Aware Post-WIMP Tele-Rehabilitation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Bio-Inspired Model-Based Approach for Context-Aware Post-WIMP Tele-Rehabilitation

López-Jaquero, Víctor ; Rodríguez, Arturo ; Teruel, Miguel ; Montero, Francisco ; Navarro, Elena ; Gonzalez, Pascual

Sensors, 10/2016, Vol.16(10), p.1689 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1424-8220 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3390/s16101689

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Bio-Inspired Model-Based Approach for Context-Aware Post-WIMP Tele-Rehabilitation

Víctor López-Jaquero ; Arturo C. Rodríguez ; Miguel A. Teruel ; Francisco Montero ; Elena Navarro ; Pascual Gonzalez

Sensors, 01 October 2016, Vol.16(10), p.1689 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1424-8220 ; DOI: 10.3390/s16101689

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...