skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Production of flaky amorphous powders in Fe-Zr-B system by a supercooled liquid quenching method, and their magnetic properties

Oguchi, M. ; Harakawa, Y. ; Inoue, A. ; Masumoto, T. ; Suzuki, K.

Journal of Materials Science, 1994, Vol.29(7), pp.1825-1832 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00351302

Toàn văn không sẵn có

2
Production of flaky amorphous powders in Fe-Zr-B system by a supercooled liquid quenching method, and their magnetic properties
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Production of flaky amorphous powders in Fe-Zr-B system by a supercooled liquid quenching method, and their magnetic properties

Oguchi, M. ; Harakawa, Y. ; Inoue, A. ; Masumoto, T. ; Suzuki, K.

Journal of Materials Science, 1994, Vol.29(7), pp.1825-1832 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF00351302

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...