skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lettuce Leaves as Biosorbent Material to Remove Heavy Metal Ions from Industerial Wastewater

Baghdad Science Journal

Baghdad Science Journal, 01 September 2014, Vol.11(3)

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 2078-8665 ; E-ISSN: 2411-7986 ; DOI: 10.21123/bsj.11.3.1164-1170

Toàn văn sẵn có

2
Lettuce Leaves as Biosorbent Material to Remove Heavy Metal Ions from Industerial Wastewater
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lettuce Leaves as Biosorbent Material to Remove Heavy Metal Ions from Industerial Wastewater

Journal, Baghdad Science

Baghdad Science Journal, 09/07/2014, Vol.11(3), pp.1164-1170

CrossRef

ISSN: 2078-8665 ; E-ISSN: 2411-7986 ; DOI: http://dx.doi.org/10.21123/bsj.11.3.1164-1170

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...