skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration policies and mental health morbidity among Latinos: A state-level analysis.(Report)

Hatzenbuehler, Mark L. ; Prins, Seth J. ; Flake, Morgan ; Philbin, Morgan ; Frazer, M. Somjen ; Hagen, Daniel ; Hirsch, Jennifer

Social Science & Medicine, Feb, 2017, Vol.174, p.169(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0277-9536 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2016.11.040

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration policies and mental health morbidity among Latinos: A state-level analysis.(Report)

Hatzenbuehler, Mark L. ; Prins, Seth J. ; Flake, Morgan ; Philbin, Morgan ; Frazer, M. Somjen ; Hagen, Daniel ; Hirsch, Jennifer

Social Science & Medicine, 2017, Vol.174, p.169(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0277-9536 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2016.11.040

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration policies and mental health morbidity among Latinos: A state-level analysis

Hatzenbuehler, Mark L. ; Prins, Seth J. ; Flake, Morgan ; Philbin, Morgan ; Frazer, M. Somjen ; Hagen, Daniel ; Hirsch, Jennifer

Social Science & Medicine, February 2017, Vol.174, pp.169-178 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0277-9536 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2016.11.040

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration policies and mental health morbidity among Latinos: A state-level analysis

Hatzenbuehler, Mark L ; Prins, Seth J ; Flake, Morgan ; Philbin, Morgan ; Frazer, M Somjen ; Hagen, Daniel ; Hirsch, Jennifer

Social science & medicine (1982), February 2017, Vol.174, pp.169-178 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-5347 ; PMID: 28043019 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2016.11.040

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...