skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taxonomic and functional diversity of rotifers, what do they tell us about community assembly?(Primary Research Paper)

Obertegger, Ulrike ; Flaim, Giovanna

Hydrobiologia, 2018, Vol.823(1), p.79(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0018-8158 ; DOI: 10.1007/s10750-018-3697-6

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taxonomic and functional diversity of rotifers, what do they tell us about community assembly?

Obertegger, Ulrike ; Flaim, Giovanna

Hydrobiologia, 2018, Vol.823(1), pp.79-91 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0018-8158 ; E-ISSN: 1573-5117 ; DOI: 10.1007/s10750-018-3697-6

Toàn văn sẵn có

3
Taxonomic and functional diversity of rotifers, what do they tell us about community assembly?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taxonomic and functional diversity of rotifers, what do they tell us about community assembly?

Obertegger, Ulrike ; Flaim, Giovanna

Hydrobiologia, 11/2018, Vol.823(1), pp.79-91 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0018-8158 ; E-ISSN: 1573-5117 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10750-018-3697-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...