skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Escaping Populism – Safeguarding Minority Rights: Non‐majoritarian Dynamics in European Policy‐making

Thielemann, Eiko ; Zaun, Natascha

JCMS: Journal of Common Market Studies, May 2018, Vol.56(4), pp.906-922 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0021-9886 ; E-ISSN: 1468-5965 ; DOI: 10.1111/jcms.12689

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Escaping Populism – Safeguarding Minority Rights: Non‐majoritarian Dynamics in European Policy‐making

Thielemann, Eiko ; Zaun, Natascha

Journal of Common Market Studies, May 2018, Vol.56(4), pp.906-922 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00219886 ; E-ISSN: 14685965 ; DOI: 10.1111/jcms.12689

Toàn văn không sẵn có

3
Escaping Populism - Safeguarding Minority Rights: Non-majoritarian Dynamics in European Policy-making: Escaping populism - safeguarding minority rights
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Escaping Populism - Safeguarding Minority Rights: Non-majoritarian Dynamics in European Policy-making: Escaping populism - safeguarding minority rights

Thielemann, Eiko ; Zaun, Natascha

JCMS: Journal of Common Market Studies, 05/2018, Vol.56(4), pp.906-922 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/jcms.12689

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Escaping Populism - Safeguarding Minority Rights: Non-majoritarian Dynamics in European Policy-making.(Report)

Thielemann, Eiko ; Zaun, Natascha

Journal of Common Market Studies, 2018, Vol.56(4), p.906(17) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-9886 ; DOI: 10.1111/jcms.12689

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...