skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanism of procaspase-8 activation by [c-FLIP.sub.L].(BIOCHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

Yu, Jong W. ; Jeffrey, Philip D. ; Shi, Yigong

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, May 19, 2009, Vol.106(20), p.8169(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanism of procaspase-8 activation by c-FLIPL

Yu , Jong W. ; Jeffrey , Philip D. ; Shi , Yigong

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2009, Vol.106(20), pp.8169-8174 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

3
Mechanism of procaspase-8 activation by c-FLIPL
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanism of procaspase-8 activation by c-FLIPL

Yu, J. W. ; Jeffrey, P. D. ; Shi, Y.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 05/19/2009, Vol.106(20), pp.8169-8174 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0812453106

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanism of Procaspase-8 Activation by c-FLIPL

Yu, J ; Jeffrey, P ; Shi, Y; Brookhaven National Laboratory (Bnl) National Synchrotron Light Source (Corporate Author)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 01 January 2009, Vol.106(20) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.0812453106

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanism of procaspase-8 activation by c-FLIPL

Yu, Jong W ; Jeffrey, Philip D ; Shi, Yigong

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 19 May 2009, Vol.106(20), pp.8169-74 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 19416807 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.0812453106

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...