skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of vinylene carbonate on high temperature storage of high voltage Li-ion batteries.(Report)

Eom, Ji - Yong ; Jung, In - Ho ; Lee, Jong - Hoon

Journal of Power Sources, Nov 15, 2011, Vol.196(22), p.9810(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0378-7753

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of vinylene carbonate on high temperature storage of high voltage Li-ion batteries

Eom, Ji-Yong ; Jung, In-Ho ; Lee, Jong-Hoon

Journal of Power Sources, 2011, Vol.196(22), pp.9810-9814 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0378-7753 ; DOI: 10.1016/j.jpowsour.2011.06.095

Toàn văn sẵn có

3
Effects of vinylene carbonate on high temperature storage of high voltage Li-ion batteries
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of vinylene carbonate on high temperature storage of high voltage Li-ion batteries

Eom, Ji-Yong ; Jung, In-Ho ; Lee, Jong-Hoon

Journal of Power Sources, 11/2011, Vol.196(22), pp.9810-9814 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03787753 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2011.06.095

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...