skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
7.11 Equilibrium constraints but not joint constraints determine hand trajectory planning
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

7.11 Equilibrium constraints but not joint constraints determine hand trajectory planning

Paizis, C. ; Papaxanthis, C. ; Stapley, P.J. ; Pozzo, T.

Gait & Posture, 6/2005, Vol.21, S1, pp.S45-S46 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09666362 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0966-6362(05)80153-5

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

7.11 Equilibrium constraints but not joint constraints determine hand trajectory planning

Paizis, C ; Papaxanthis, C ; Stapley, P.J ; Pozzo, T

Gait & Posture, 2005, Vol.21, pp.S45-S46 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0966-6362 ; E-ISSN: 1879-2219 ; DOI: 10.1016/S0966-6362(05)80153-5

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...