skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematical modelling and numerical simulations of actin dynamics in the eukaryotic cell

George, Uduak Z ; Stéphanou, Angélique ; Madzvamuse, Anotida

Journal of Mathematical Biology, February 2013, Vol.66(3), pp.547-93 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0303-6812 ; E-ISSN: 1432-1416 ; DOI: 10.1007/s00285-012-0521-1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematical modelling and numerical simulations of actin dynamics in the eukaryotic cell

George, Uduak ; Stéphanou, Angélique ; Madzvamuse, Anotida

Journal of Mathematical Biology, 2013, Vol.66(3), pp.547-593 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0303-6812 ; E-ISSN: 1432-1416 ; DOI: 10.1007/s00285-012-0521-1

Toàn văn sẵn có

3
Mathematical modelling and numerical simulations of actin dynamics in the eukaryotic cell
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematical modelling and numerical simulations of actin dynamics in the eukaryotic cell

George, Uduak Z. ; Stéphanou, Angélique ; Madzvamuse, Anotida

Journal of Mathematical Biology, 2/2013, Vol.66(3), pp.547-593 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0303-6812 ; E-ISSN: 1432-1416 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00285-012-0521-1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematical modelling and numerical simulations of actin dynamics in the eukaryotic cell

George, Uduak Z ; Stéphanou, Angélique ; Madzvamuse, Anotida

Journal of mathematical biology, February 2013, Vol.66(3), pp.547-93 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1432-1416 ; PMID: 22434394 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00285-012-0521-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...