skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Condensed SFEs for nonlinear mechanical problems

Llau, Antoine ; Baroth, Julien ; Jason, Ludovic ; Dufour, Frederic

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Sept 1, 2016, Vol.309, p.434(19) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0045-7825 ; DOI: 10.1016/j.cma.2016.06.014

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Condensed SFEs for nonlinear mechanical problems.(Report)

Llau, Antoine ; Baroth, Julien ; Jason, Ludovic ; Dufour, Frederic

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Sept 1, 2016, Vol.309, p.434 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0045-7825 ; DOI: 10.1016/j.cma.2016.06.014

Toàn văn sẵn có

3
Condensed SFEs for nonlinear mechanical problems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Condensed SFEs for nonlinear mechanical problems

Llau, Antoine ; Baroth, Julien ; Jason, Ludovic ; Dufour, Frédéric

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 09/2016, Vol.309, C, pp.434-452 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00457825 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cma.2016.06.014

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Condensed SFEs for nonlinear mechanical problems

Llau, Antoine ; Baroth, Julien ; Jason, Ludovic ; Dufour, Frédéric

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 01 September 2016, Vol.309, pp.434-452 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0045-7825 ; E-ISSN: 1879-2138 ; DOI: 10.1016/j.cma.2016.06.014

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Condensed SFEs for nonlinear mechanical problems

Llau, Antoine ; Baroth, Julien ; Jason, Ludovic ; Dufour, Frédéric

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 01 September 2016, Vol.309, pp.434-452 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0045-7825 ; E-ISSN: 1879-2138 ; DOI: 10.1016/j.cma.2016.06.014

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...